Fianáin ar shuíomh gréasáin na hUachtaránachta AE

Úsáidimid fianáin chun gur fearr a éireoidh le do chuairt ar ár suíomh.  Lean ort gan do chuid socruithe a athrú, agus gheobhaidh tú fianáin, nó athraigh do shocruithe fianán aon uair.

 Ar ais Comhroinn 

tte: Iompar, Teileachumarsáid & Fuinneamh

tte

Féachann an Chomhairle Iompair, Teileachumarsáide, agus Fuinnimh (TTE Energy) ar chomhar sna réimsí sin le líonraí agus bonneagar comhordaithe a fhorbairt a rachaidh chun tairbhe an mhargaidh inmheánaigh agus gheilleagar an AE trí chéile.   Is iad na hAirí is fearr atá in ann plé le míreanna an chláir, .i. Airí Iompair, Teileachumarsáide nó Fuinnimh, a ionadaíonn na Ballstáit. Is í an Uachtaránacht rothlach (.i. Éire don chéad leath de 2013) a bhíonn sa chathaoir ar TTE. Le linn Uachtaránacht na hÉireann, beidh TTE faoi chathaoirleacht an Uasail Leo Varadkar, Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus an Uasail Pat Rabbitte, Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.

Áirítear ar phríomh-thosaíochtaí Uachtaránacht na hÉireann:

  1. Tosaíocht don Áis ar Nascadh na hEorpa (CEF).
  2. Dul chun cinn ar mhéid suntasach reachtaíochta a bhaineann le hiompar, lena n-áirítear Líonraí Tras-Eorpacha (TEN-T), an Ceathrú Pacáiste Iarnróid, an  Pacáiste Aerfort agus reachtaíocht eile  comhairle a bhaineann le hiompair (amhail an Coinbhinsiún Oibreachais Mhuirí, an Rialachán Tacagraif, an Pacáiste Ródacmhainneachta agus Sábháilteachta do Longa Paisinéirí) .
  3. Dlús a chur le hobair ar Aithint Leictreonach (e-ID) agus Seirbhísí Iontaobhais atá mar chuid lárnach den Mhargadh Aonair Digiteach, chomh maith le ceisteanna eile amhail Inrochtaineacht Gréasáin agus Leathanbhanda Ardluais.
  4. Reachtaíocht a bhaineann le fuinneamh a chur ar aghaidh sna réimsí seo a leanas: Sábháilteacht Gníomhaíochtaí Easchósta Ola & Gáis, Margadh Inmheánach an Fhuinnimh, Athrú ar Úsáid Indíreach Talún (ILUC) agus na critéir inbhuanaitheachta do Bhithmhais.

Féach Imeachtaí tte Uile >

Féach Nuacht tte Uile >

An tAire

Back to top IE